Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a Vet-Jur Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 06-09-003959; székhely: 6726 Szeged, Németh András u. 36.; továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett https://essentialheal.hu internetes weboldal és webáruház (a továbbiakban: Webáruház) személyes adatok kezelésére, valamint tárolására vonatkozó szabályokat, valamint az azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő a személyes adatok kezelését és védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: “Info tv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban: “Reklám tv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: “Ektv”), valamint az Európai Parlament és Tanács által elfogadott Általános adatvédelmi (GDPR, 2016/679 EU) rendeletben foglaltaknak megfelelően látja el. Kérjük Önt, mint Felhasználót, Megrendelőt, vagy Vásárlót (a továbbiakban együttesen: Felhasználó), hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztatónk minden pontjával egyetért. 

I. Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai

Személyes adatait kizárólag Adatkezelő vezető tisztségviselői, illetve a megjelölt adatfeldolgozók kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben és mértékig ismerhetik meg.  

Adatkezelő:
Cégneve: Vet-Jur Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)
Vezető tisztségviselők: dr. Bezsenyi Adrienn és dr. Deim Zoltán
Székhelye: 6726 Szeged, Németh András u. 36.
Levelezési címe: 6726 Szeged, Németh András u. 36.
Weboldal és webáruház címe: www.essentialheal.hu
Cégjegyzékszáma: 06-09-003959 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága)
Bejegyzés időpontja: 1996. május 21.
Adószáma: 11390972-2-06
Elérhetősége: [email protected]; telefonszám: +36-70-774-1443

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.; 
levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.; 
Cégjegyzékszám: 08-09-016359; 
Elérhetőség: e-mail: [email protected]; telefonszám: +36 70 297 4811

Adatfeldolgozó:
1) Cégnév: Webshippy Magyarország Kft. (WEBSHIPPY Kft.)
Székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.
Képviselő neve: Perényi András
Cégjegyzék szám: 01 09 282775 (Budapest Környéki Törvényszék)
Adószám: 25569421-2-41
Elérhetőség: e-mail cím:
[email protected]; telefonszám: +36 1 99 8 099
Feladat: raktározás, csomagolás, szállítás

2) Cégnév: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., 
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
Cégjegyzékszám: 01-10048552; 
Adószám: 25353192-2-43., 
Közösségi adószám: HU25353192, 
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, 
Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
Feladat: bankkártyával történő fizetés

3) Cégnév: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 
Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. 

4) Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: [email protected]
Feladat: számlázás

5) Név: Papp Attila ev. 
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 82.
Feladat: könyvelés

II. Értelmező rendelkezések

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő személye: Vet-Jur Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, képviseletében dr. Bezsenyi Adrienn és dr. Deim Zoltán (Web: https://essentialheal.hu). Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelés céljait meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Érintett meghatározása: az a természetes személy, akinek az adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettet az Info tv-ben az adatkezeléssel összefüggésben meghatározott jogok illetik meg, melyekről az adatkezelő jelen tájékoztató útján nyújt tájékoztatást.

Az adatkezelő az alábbi adatkezeléseket az itt megjelölt feltételekkel végzi: Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy az Ön által megadott adatokat mely szervezet, milyen feltételekkel kezeli. Az adatkezelő olyan adatkezelési tevékenységet nem végez, melyről az érintettet előzetesen nem tájékoztatta.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

III. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

1. Regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Felhasználó a Webáruházban elérhető szolgáltatásokat regisztrációval és bejelentkezéssel elérhető előnyökkel együtt, vagy enélkül veheti igénybe. Amennyiben a Felhasználó felhasználói fiók létrehozása mellett dönt, vagyis regisztrál, úgy a Webáruház használatakor nem kell minden alkalommal rögzítenie a vásárláshoz szükséges adatait. Az adatkezelés regisztráció esetében a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul és visszavonásig érvényes. Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A regisztrációnál rögzítésre kerülő kötelező adatok (vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, amely az esetleges hozzászólásoknál jelenik meg, email cím, jelszó) célja a Webáruház oldalain keresztül elérhető szolgáltatások (pl. vásárlási pontok gyűjtésében való részvétel) nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Adatkezelés célja a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából.

Regisztrációnál további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának, törlésének biztosítása és a rendelés folyamatának egyszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó törli regisztrációját, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

2. Online rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Ha a Felhasználó akár regisztrációval és bejelentkezéssel, akár anélkül a webáruházban szereplő terméket rendel meg, a rendszer a Felhasználó hozzájárulását követően kötelezően rögzíti a szállítási és számlázási adatokat, azaz nevet és címet. A termékek értékesítése során a személyes adatok felvétele és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a termék vásárlása alkalmával ad meg. Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

Az adatkezelés célja a Webáruházban történő megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.

A webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1)-(3) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja biztostja.

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, rendelés dátuma, időpontja, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára,  választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig, jogvita esetén a jogvita jogerős elbírálásáig tárolja a Társaság, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig, illetve az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell tárolni).

A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

3. Csomagolással és kiszállítással összefüggő adatkezelés

Ha a Felhasználó terméket vásárol, vagyis szerződést köt a Társasággal, a Társaság, mint Adatkezelő a Felhasználó alábbi adatait továbbítja Adatfeldolgozónak annak érdekében, hogy becsomagolja és gondoskodjon a Felhasználó által megrendelt termék(ek) kiszállításáról. Adatfeldolgozó a megrendelt termék kiszállításról a GLS futárszolgálat útján gondoskodik.

A kezelt adatok köre a címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Társaság részére önkéntesen megadott további információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja képezi, figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire.

Adatkezelés időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adatátadás, adatátadás címzettjei: Adatfeldolgozó, házhozszállítás, GLS csomagpontra történő kiszállítás esetén a fenti adatokat Adatfeldologzó átadja a GLS futárszolgálat részére.

Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adattovábbítás a Társaság és a futárszolgálat jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ami abban nyilvánul meg, hogy e nélkül a szerződés teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges a postai szolgáltatások teljesítésére előírt jogszabályi feltételek szerint.

Adatfeldolgozó és futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános szerződési feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad.

4. Logisztikai szolgáltató adatkezelése

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett logisztikai szolgáltató kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A megbízott logisztikai szolgáltató:

Postai szolgáltató neve:GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Postai szolgáltató székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Postai szolgáltató által végzett: adatkezelési tevékenység

.
Csomagszállítás

5. Adattovábbítás fizetési szolgáltató részére

Ha Felhasználó a webáruházból terméket vásárol, ezáltal szerződést köt a Társasággal és bankkártyával történő fizetést választ, a bankkártyás fizetési módot egyrészt a Barion Smart Gateway szolgáltatás, másrészt a PayPal teljesíti. A Barion Smart Gateway szolgáltatást a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), a PayPal szolgáltatást pedig a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg)  üzemelteti adatfeldolgozóként. Az így továbbított személyes adatokat a Barion Payment Zrt., illetve a PayPal adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.

Az adatátadás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása).

6. Elektronikus számlázáshoz igénybe vett Adatfeldolgozók

A Társaság a Felhasználók számlázási adatait (vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím) és a megrendelés adatait a megrendelt termékek elektronikus számlázása és a számlák tárolásának céljából továbbítja a szamlazz.hu weboldalt üzemeltető KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41; Cg.01-09-303201) részére. Az így továbbított személyes adatokat a KBOSS.hu Kft. adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.

A Társaság a 2019. szeptember 25. napjától kezdődően megrendelt csomagokhoz tartozó e-számla adatait könyvelés céljából továbbítja Papp Attila egyéni vállalkozó könyvelő részére, aki a továbbított személyes adatokat a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Kezelt személyes adatok: számlázási név, számlázási cím, rendelésazonosító, megrendelt termékek neve, ára, mennyisége.

Adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez kapcsolódó számlázási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A § (1) -(2) bekezdései, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) alpontjára.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

7. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre történő feliratkozásra regisztrált Felhasználóknak bejelentkezés után az Fiókom menüben, nem regisztrált Felhasználóknak a www.essentialheal.hu oldal alján van lehetőségük.

Ha a Felhasználó hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor, abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

Kezelt adatok köre: e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás A Társaság a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (1) bek. a) pontjával.

Adatkezelő a Felhasználónak a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Leiratkozás esetén a Társaság további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Regisztrált Felhasználók a személyes fiókjukba belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről. Ha a Felhasználó leiratkozik, a hírlevélküldéshez használt személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

IV. Az adatok tárolása és biztonsága

Az adatok fizikai tárolási helye

Adatkezelő a személyes adatokat a www.elin.hu integrált informatikai rendszerén tárolja. 

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat szervezeti, működési, fizikai biztonsági, információ biztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedések rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

V. Az adatkezelés során a Felhasználót megillető jogosultságok 

Felhasználót az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Felhasználó (Érintett) jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai; 
az Érintett személyes adatok kategóriái; 
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz; 
panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Ha az Adatkezelő fenti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az Adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Erre tekintettel kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először Adatkezelő felé terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a következő elérhetőségeken keresztül tudja felvenni a kapcsolatot: 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400, 
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

A fentieken túl ha az Ön megítélése szerint Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, az Adatkezelő, illetve – az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz is fordulhat. 

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso. 

VI. Az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárásrend

Érintett a fenti jogait az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikére (e-mail, postai levél küldemény) eljuttatott írásbeli kérelmére tudja gyakorolni. 

Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően haladéktalanul megkezdi. Adatkezelő a kérelem alapján megtett intézkedésekről a kérelem megérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmét az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 25 napon belül tájékoztatja az megtagadás okáról és a jogorvoslati jogáról.

VII. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

VIII. Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

IX. Böngésző Süti – Cookie

A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;
általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

felhasználó azonosítás
az egyes munkamenetek azonosítása
hozzáférésre használt eszközök azonosítása
bizonyos megadott adatok tárolása
nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Opera
Safari

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Webáruház a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, ha a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Webáruház használatát a látogatók számára.

Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

A Webáruház első látogatása alkalmával felugró ablakban megjelenő cookie-tájékoztatóban („Cookie-tájékoztató”) „elengedhetetlen” kategóriába sorolt sütik a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is elhelyezhető a böngészésre használt eszközén, azonban ezek beállításai is megváltoztathatók a fent jelzett módon.

A Társaság a Cookie-tájékoztató szerint „beállítások”, „statisztikai” és „marketing” kategóriába sorolt cookie-kat kizárólag a Felhasználó beleegyezését követően helyezi el a böngészésre használt eszközön. A Felhasználó a hozzájárulást a Webáruház első látogatása alkalmaval adja meg a felugró ablakban megjelenő Cookie-tájékoztató megismerését és elfogadásását követően. A Cookie-tájékoztató aktuális verziója a honlap „Süti beállítások” menüpontja alatt érhető el.

Mind a hozzájárulástól független, mind pedig a hozzájáruláshoz kötött cookie-król folyamatosan frissülő tájékoztatás található a Cookie-tájékoztatóban, ahol a Felhasználónak lehetősége nyílik a cookie-beállítások megváltoztatására is az oldal alján található „Süti beállítások” menüpont alatt.

Munkamenet sütik – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.essentailheal.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

A Felhasználónak lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

általánosan letiltani;
a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
egyenként letiltani;
egyenként, vagy csoportosan törölni;
egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

X. Facebook

Adatkezelő a Webáruház megismertetésére, valamint reklámozására Facebook oldalt üzemeltet, melynek fenntartása során a Facebook saját adatkezelési szabályait kell figyelembe venni.

Adatkezelő a Facebook oldalát látogató természetes személyek által közzétett személyes adatokat nem kezeli, a látogatókra a Facebook általános adatkezelési szabályai érvényesek. Jogellenes vagy sértő tartalom (hozzászólás, kép, video, stb.) esetén Adatkezelő előzetes értesítés nélkül törölheti az érintett hozzászólását.

Adatkezelő Facebook oldalán benyújtott panasz nem minősül hivatalos panasznak.

Adatkezelő nem felel az oldalán a Facebook felhasználói által közzétett tartalomért és azokért a problémákért sem, amelyek a Facebook működéséből erednek.

XI. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. október 4. napjával lép hatályba. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználók az adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

error: Content is protected !!

Köszönjük, hogy feliratkozott!

ne maradjon le újdonságainkról

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön első kézből akcióinkról, újdonságainkról!

ne maradjon le újdonságainkról

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön első kézből akcióinkról, újdonságainkról!